Списъци и ключове

Първо, нека да разгледаме как се преобразуват списъци в JavaScript.

Взимайки кода по-долу, ние използваме функцията map() за да обходим списъка numbers и да удвоим стойностите на елементите в него. Присвояваме новия масив, върнат от map() на променливата doubleled и го принтираме:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const doubled = numbers.map((number) => number * 2);console.log(doubled);

Този код ще принтира [2, 4, 6, 8, 10] в конзолата.

В React, преобразуването на масиви в списъци от елементи е почти идентично.

Рендериране на множество компоненти

Възможно е да създадете колекции от елементи и да ги включите в JSX, използвайки фигурни скоби {}.

По-долу ние прелистваме списъка numbers чрез функцията map(). Връщаме елемент <li> за всяко число. Накрая, присвояваме получения масив от елементи на listItems:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) => <li>{number}</li>);

Добавяме целия listItems списък в <ul> елемент и го рендерираме в DOM:

ReactDOM.render(
 <ul>{listItems}</ul>, document.getElementById('root')
);

Опитай в CodePen

Този код визуализира списък с числа от 1 до 5.

Опростен List компонент

Обикновено вие ще рендерирате списъци вътре в компонент.

Може да рефакторирате предишния пример към компонент, който приема списък с числа numbers и връща списък с елементи.

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <li>{number}</li> ); return (
  <ul>{listItems}</ul> );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />, document.getElementById('root')
);

Когато изпълните този код, ще получите предупреждение, че трябва да бъде предоставен ключ за елементите от списъка. Ключ (“key”) е специален низ атрибут, който трябва да включите, когато създавате списъци с елементи. Ще обсъдим защо е важно това в следващия раздел.

Нека присвоим ключ (key) на елементите от списъка вътре в numbers.map() и решим проблема с липсващия ключ.

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  <li key={number.toString()}>   {number}
  </li>
 );
 return (
  <ul>{listItems}</ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

Опитай в CodePen

Ключове

Ключовете помагат на React да определи кои елементи са променени, добавени или премахнати. Трябва да се предоставят ключове, за да се даде на елементите постоянна уникална идентичност:

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
const listItems = numbers.map((number) =>
 <li key={number.toString()}>  {number}
 </li>
);

Най-добрият начин да изберете ключ е да използвате низ, който уникално идентифицира елемент от списъка сред своите съседни такива. Най-често ще използвате идентификатори от данните си като ключове:

const todoItems = todos.map((todo) =>
 <li key={todo.id}>  {todo.text}
 </li>
);

В краен случай, ако нямате идентификатори за визуализираните елементи, може да използвате индекса на елемента като ключ:

const todoItems = todos.map((todo, index) =>
 // Only do this if items have no stable IDs <li key={index}>  {todo.text}
 </li>
);

Не препоръчваме да използвате индекси за ключове, ако редът на елементите може да се промени. Това може да повлияе негативно на производителността и да предизвика проблеми със state-a на компонента. Разгледайте статията на Робин Покорни за подробно обяснение на отрицателните въздействия от използването на индекс като ключ. Ако изберете да не присвоявате ключове, когато изброявате елементи, React ще използва по подразбиране индекси като ключове.

Ето по-подробно обяснение защо са необходими ключове, ако се интересувате от повече информация.

Извличане на компоненти с ключове

Ключовете имат смисъл само в контекста на близкия масив.

Например, ако извлечете компонент ListItem, трябва да запазите ключа върху <ListItem /> елементите в масива, а не върху елемента <li> в самия ListItem.

Пример: неправилно използване на ключове

function ListItem(props) {
 const value = props.value;
 return (
  // Wrong! There is no need to specify the key here:  <li key={value.toString()}>   {value}
  </li>
 );
}

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // Wrong! The key should have been specified here:  <ListItem value={number} /> );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

Пример: правилно използване на ключове

function ListItem(props) {
 // Correct! There is no need to specify the key here: return <li>{props.value}</li>;}

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>
  // Correct! Key should be specified inside the array.  <ListItem key={number.toString()}       value={number} />
 );
 return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
ReactDOM.render(
 <NumberList numbers={numbers} />,
 document.getElementById('root')
);

Опитай в CodePen

Добро правило е, че елементите в map() имат нужда от ключове.

Kлючовете трябва да бъдат уникални само между съседни компоненти

Ключовете, използвани в масиви, трябва да бъдат уникални измежду съседни компоненти. Те не трябва да бъдат уникални за цялото приложение. Можем да използваме същите ключове, когато произвеждаме два различни масива:

function Blog(props) {
 const sidebar = (  <ul>
   {props.posts.map((post) =>
    <li key={post.id}>     {post.title}
    </li>
   )}
  </ul>
 );
 const content = props.posts.map((post) =>  <div key={post.id}>   <h3>{post.title}</h3>
   <p>{post.content}</p>
  </div>
 );
 return (
  <div>
   {sidebar}   <hr />
   {content}  </div>
 );
}

const posts = [
 {id: 1, title: 'Hello World', content: 'Welcome to learning React!'},
 {id: 2, title: 'Installation', content: 'You can install React from npm.'}
];
ReactDOM.render(
 <Blog posts={posts} />,
 document.getElementById('root')
);

Опитай в CodePen

Ключовете служат като подсказка за React, но те не се предават на компонентите ви. Ако се нуждаете от същата стойност във вашия компонент, я препратете изрично като prop с друго име:

const content = posts.map((post) =>
 <Post
  key={post.id}  id={post.id}  title={post.title} />
);

В примера по-горе, компонентът Post може да чете props.id, но не и props.key.

Вграждане на map() в JSX

В горните примери дефинирахме отделна променлива listItems и я включихме в JSX:

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 const listItems = numbers.map((number) =>  <ListItem key={number.toString()}       value={number} /> ); return (
  <ul>
   {listItems}
  </ul>
 );
}

JSX позволява да добавяме всякакви изрази в фигурни скоби, така че може да добавим и резултата от map().

function NumberList(props) {
 const numbers = props.numbers;
 return (
  <ul>
   {numbers.map((number) =>    <ListItem key={number.toString()}         value={number} />   )}  </ul>
 );
}

Опитай в CodePen

Понякога това води до по-ясен код, но може и да прекалим с този стил. Както при JavaScript, зависи от вас да решите дали си струва да дефинирате променлива за по-добра четимост. Имайте предвид, че ако тялото на map() е твърде вложено, може да е добра идея да се извлечете като отделен компонент.