Изнасяне на state-а

Често множество от компоненти трябва да отразяват едни и същи тип данни. Препоръчваме тези данни да бъдат “изнесени” в state-а на близкият им общ родителски компонент. Нека видим пример за това.

В тази секция, ще създадем температурен калкулатор, който ще пресмята дали водата ще кипне при дадена температура.

Започваме с компонент който ще наречем BoilingVerdict. Той ще приема температурата в prop-а celsius и ще рендерира дали температурата е достатъчна висока, за да може водата да заври:

function BoilingVerdict(props) {
 if (props.celsius >= 100) {
  return <p>The water would boil.</p>; }
 return <p>The water would not boil.</p>;}

В следващата стъпка, ще създадем компонента Calculator. Той ще рендерира <input>, в който ще можем да въвеждаме температурата и ще съхранява въведената стойност в this.state.temperature.

Също така ще рендерира и компонента BoilingVerdict с въведената стойност.

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in Celsius:</legend>
    <input     value={temperature}     onChange={this.handleChange} />    <BoilingVerdict     celsius={parseFloat(temperature)} />   </fieldset>
  );
 }
}

Опитайте примера в CodePen

Добавяне на втори Input

Имаме ново изискване, към input-а за температурата по Целзий, ще добавим и такъв за Фаренхайт и те ще трябва да бъдат синхронизирани.

Може да започнем като извлечем нов компонент TemperatureInput от Calculator. Добавяме нов prop scale към него, който ще приема "c" или "f":

const scaleNames = { c: 'Celsius', f: 'Fahrenheit'};
class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''};
 }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value});
 }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;
  const scale = this.props.scale;  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Сега вече Calculator може да рендерира два отделни температурни input-а:

class Calculator extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <TemperatureInput scale="c" />    <TemperatureInput scale="f" />   </div>
  );
 }
}

Опитайте примера в CodePen

Вече имаме два отделни input-а, но когато въвеждаме температурата в един, другия няма да се промени. Това е в противоречие с нашето изискване, да държим двата input-а синхронизирани.

Също така не можем да рендерираме BoilingVerdict директно от Calculator. Calculator няма контрол над въведената температура, защото тя се съхранява в TemperatureInput.

Създаване на преобразуващи функции

Първо ще създадем две функции, които ще преобразуват температурата от Целзий към Фаренхайт и обратното:

function toCelsius(fahrenheit) {
 return (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
}

function toFahrenheit(celsius) {
 return (celsius * 9 / 5) + 32;
}

Тези две функции преобразуват само числа. Ще напишем друга, която ще приема два аргумента, низа temperature и преобразуващата функция, и като резултат функцията ще връща низ. Ще използваме тази функция, за да пресмятаме стойността на единият input, спрямо другият.

Също така ще връща празен низ при невалидна въведена temperature, и ще закръгля резултата до третия знак след запетайката:

function tryConvert(temperature, convert) {
 const input = parseFloat(temperature);
 if (Number.isNaN(input)) {
  return '';
 }
 const output = convert(input);
 const rounded = Math.round(output * 1000) / 1000;
 return rounded.toString();
}

Например, tryConvert('abc', toCelsius) ще върне празен низ, а tryConvert('10.22', toFahrenheit) ще върне като резултат '50.396'.

Изнасяне на State-а

В момента и двата компонента TemperatureInput, независимо един от друг съхраняват стойностите си в собствения си локален state:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
  this.state = {temperature: ''}; }

 handleChange(e) {
  this.setState({temperature: e.target.value}); }

 render() {
  const temperature = this.state.temperature;  // ... 

Въпреки това, ние искаме двата да бъдат синхронизирани един с друг. Когато променяме стойността на input-а показващ температурата по Целций, input-а показващ температурата по Фаренхайт, трябва да показва преобразуваната температура, и обратното.

В React, споделянето на общ state, може да бъде постигнато като преместим state-а в най-близкият общ родителски компонент. Това наричаме “Изнасяне на State-а”. Ще премахнем локалния state от TemperatureInput и ще го преместим в Calculator.

Ако Calculator притежава общият state, той вече е единствения източник на информация за температурата и за двата TemperatureInput компонента. Така Calculator може да ги инструктира да имат консистентни стойности един спрямо друг. Тъй като props и на двата TemperatureInput компонента са контролирани от един и същи родителски компонент Calculator, двата input-а винаги ще бъдат синхронизирани един с друг.

Нека видим как това би сработило стъпка по стъпка.

Първо ще заменим this.state.temperature с this.props.temperature в компонента TemperatureInput. Нека за момент да предположим че this.props.temperature вече съществува, въпреки че трябва да бъде подаден от Calculator:

 render() {
  // Before: const temperature = this.state.temperature;
  const temperature = this.props.temperature;  // ...

Вече знаем че props са read-only. Докато temperature беше в локалния state, TemperatureInput можеше просто да извика this.setState() за да промени temperature. Но сега вече temperature се подава като prop от родителския компонент и TemperatureInput няма контрол над него.

В React, това се постигне като направим компонента да бъде “контролиран”. Също както <input> приема и value и onChange prop, така и TemperatureInput приема temperature и onTemperatureChange props от родителския си компонент Calculator.

И от сега нататък, когато TemperatureInput трябва да промени температурата, ще извика this.props.onTemperatureChange:

 handleChange(e) {
  // Before: this.setState({temperature: e.target.value});
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value);  // ...

Забележка:

В имената на props temperature и onTemperatureChange не влагаме никакво специално значение. Можеше да ги кръстим по всякакъв друг начин, като например value и onChange което е често срещана практика.

onTemperatureChange и temperature ще бъдат подадени заедно от родителският компонент Calculator. Той ще се погрижи промяната да бъде отразена като промени локалния си state, по този начин ще рендериран наново и двата input-а с новите им стойностти. В една от следващите стъпки ще разгледаме новата имплентация на Calculator.

Преди да променим Calculator, нека накратко да резюмираме промените по компонента TemperatureInput. Премахнахме локалният му state, и вместо this.state.temperature използва this.props.temperature. Също така вместо да извиква this.setState(), когато трябва да бъде направена промяна, ще извика this.props.onTemperatureChange(), който се подава от Calculator:

class TemperatureInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleChange = this.handleChange.bind(this);
 }

 handleChange(e) {
  this.props.onTemperatureChange(e.target.value); }

 render() {
  const temperature = this.props.temperature;  const scale = this.props.scale;
  return (
   <fieldset>
    <legend>Enter temperature in {scaleNames[scale]}:</legend>
    <input value={temperature}
        onChange={this.handleChange} />
   </fieldset>
  );
 }
}

Сега нека да преправим компонента Calculator.

Ще съхраняваме temperature и scale на input-ите в локалния state на Calculator. Това е state-а който “изнесохме” от двата TemperatureInput, и това ще бъде единствения източник на информация и за двата. Това е мининума информация, от която се нуждаем за да ги рендерираме.

Например, ако въведем 37 в Целзий input-а, state-а на Calculator ще бъде:

{
 temperature: '37',
 scale: 'c'
}

И ако променим Фаренхайт input-а да бъде 212, state-а на Calculator ще бъде:

{
 temperature: '212',
 scale: 'f'
}

Можем да съхраняваме стойността и на двата input-а, но това всъщност не е нужно. Достатъчно е да запазим само стойността на последно промененият input, и вида на температурната скала. И така можем да пресметнем стойността на другият input вземайки сегашните стойностти на temperature и scale.

И така двата input-а вече са синхронизирани, защото стойностите им се пресмятат от един и същи state:

class Calculator extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleCelsiusChange = this.handleCelsiusChange.bind(this);
  this.handleFahrenheitChange = this.handleFahrenheitChange.bind(this);
  this.state = {temperature: '', scale: 'c'}; }

 handleCelsiusChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'c', temperature}); }

 handleFahrenheitChange(temperature) {
  this.setState({scale: 'f', temperature}); }

 render() {
  const scale = this.state.scale;  const temperature = this.state.temperature;  const celsius = scale === 'f' ? tryConvert(temperature, toCelsius) : temperature;  const fahrenheit = scale === 'c' ? tryConvert(temperature, toFahrenheit) : temperature;
  return (
   <div>
    <TemperatureInput
     scale="c"
     temperature={celsius}     onTemperatureChange={this.handleCelsiusChange} />    <TemperatureInput
     scale="f"
     temperature={fahrenheit}     onTemperatureChange={this.handleFahrenheitChange} />    <BoilingVerdict
     celsius={parseFloat(celsius)} />   </div>
  );
 }
}

Опитайте примера в CodePen

Сега вече няма значение кой от двата input-а ще променим, this.state.temperature и this.state.scale в Calculator ще бъдат актуализирани. Единия от input-ите получава стойността такава каквато е, така че входните данни на потребителя ще се запазят, и на база него другият input винаги ще се прекалкулира.

Нека резюмираме какво се случва, когато някой от input-ите бъде променен:

 • React извиква подадената на onChange фукция на <input> от DOM. В нашият случай това е метода handleChange в компонента TemperatureInput.
 • Метода handleChange в компонента TemperatureInput извиква this.props.onTemperatureChange() с новоподадената стойност. Неговите props, включително и onTemperatureChange, се подават от родителският му компонент Calculator.
 • При рендерирането си компонента Calculator, подава метода handleCelsiusChange на prop-a onTemperatureChange в Целзий TemperatureInput компонента, също така подава и метода handleFahrenheitChange на prop-а onTemperatureChange във Фаренхайт TemperatureInput компонента. Така че всеки от двата метода на Calculator, ще бъде извикан в зависимост от това кой input бъде променен.
 • Вътре в тези методи, компонента Calculator изисква от React да бъде рендериран наново, като извиква this.setState() с нововъведените стойностти за температура и температурна скала.
 • React извиква render метода на Calculator, така разбира как трябва да изглежда потребителският интерфейс. Стойностите на двата input-а се пресмятат на база на наличните температурата и температурната скала. Тук се случва и преобразуването на температурата от едната скала в другата.
 • React извиква render метода на всеки от TemperatureInput компонентите с подадените от Calculator props. И така разбира как трябва да изглежда потребителският интерфейс.
 • React извиква render метода на компонента BoilingVerdict, подавайки температурата по Целзий в props.
 • React актуализира DOM дървото в съответствие с въведениете стойностите. Последно промененият input ще получи стойността си и другият input ще получи новата си стойност след преобразуването на температура.

След всяка промяна преминава през тези стъпки, така че input-ите ще са винаги синхронизирани.

Заключение

Във всяка React аппликация, за определен тип данни които могат да бъдат променяни, трябва да има само един “източник на информация”. Обикновенно, state се добава първо в компонентите, които имат нужда от него за да се рендерират. После ако и други компоненти се нуждаят от същия state, той може да бъде “изнесен” в най-близкият общ родителски компонент. Вместо да се опитваме да синхронизираме state-а на различни компоненти, би трябвало да разчитаме на потокът на данни от родител към деца.

За да бъде “изнесен” даден state често това изисква повече код, спрямо подхода с друпосочен поток на данните, но като ползи получаваме, по-лесно изолиране и намиране на грешки в кода. Тъй като всеки state “живее” в конкретент компонент и само този компонент може да го променя, по този начин местата в кода в които може да има грешки свързани със съответния state значително намаляват. Също така може да бъде имплементирана всякаква логика, която да модифицира входните данни от потребителя.

Ако някакви данни могат да бъдат извлечени от props вместо от state, най-вероятно не би трябвало да са в state. Например, вместо да съхраняваме celsiusValue и fahrenheitValue, ние съхраняваме само последните промени на temperature и scale. Стойността за другата температурна скала винаги може да бъде изчислена от render() метода. Това ни позволява да приложим закръгляване на другото поле без да губим точността на входните данни от потребителя.

Когато видите грешка в потребителския интерфейс, можете да използвате React Developer Tools, за да анализирате props и да търсите нагоре в дървото от компоненти, докато не намерите компонента отговорен за промяната на state-а. Това ще ви позволи да проследявате грешките в кода до техния първоизточник:

Monitoring State in React DevTools