Shallow Renderer

Използване

import ShallowRenderer from 'react-test-renderer/shallow'; // ES6
var ShallowRenderer = require('react-test-renderer/shallow'); // ES5 с npm

Преглед

Когато пишете unit тестове за React, shallow рендерирането може да ви е полезно. Shallow рендерирането ви позволява да изобразите компонент “едно ниво навътре” и да проверите какво рендер метода връща, без да се притеснявате за поведението на децата компоненти, които не са представени или рендерирани. Тази операция не изисква DOM.

Например, ако имате следния компонент:

function MyComponent() {
 return (
  <div>
   <span className="heading">Заглавие</span>
   <Subcomponent foo="bar" />
  </div>
 );
}

Тогава може да проверите:

import ShallowRenderer from 'react-test-renderer/shallow';

// in your test:
const renderer = new ShallowRenderer();
renderer.render(<MyComponent />);
const result = renderer.getRenderOutput();

expect(result.type).toBe('div');
expect(result.props.children).toEqual([
 <span className="heading">Заглавие</span>,
 <Subcomponent foo="bar" />
]);

Shallow тестването има някои ограничения в момента, а именно не поддържа refs.

Бележка:

Ние препоръчваме да прегледате и Shallow Rendering API-то на Enzyme. То предоставя по-хубаво API на високо ниво върху същата функционалност.

Референция

shallowRenderer.render()

Може да си мислите за shallowRenderer като “място” където да рендерирате компонента, който тествате, и от който да вземете резултата от компонента.

shallowRenderer.render() е сходен на ReactDOM.render(), но тази операция не изисква DOM и само рендерира едно ниво навътре. Това означава, че може да тествате компоненти изолирани от това как техните деца са имплементирани.

shallowRenderer.getRenderOutput()

След като shallowRenderer.render() е бил извикан, може да използвате shallowRenderer.getRenderOutput(), за да вземете shallow рендерирания резултат.

Тогава вие може да продължите с проверките на резултата.